L’acció per declarar la nul·litat d’una clàusula abusiva és imprescriptible

by | abr. 30, 2021 | Sin categoría

Gir de guió en la jurisprudència espanyola en matèria de clàusules abusives. La Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Santa Creu de Tenerife s’ha pronunciat recentment en la seva sentència nº 276/2021, de 23 de març, sobre la prescripció de l’acció de nul·litat de les clàusules abusives, i la posterior reclamació de quantitats.

La Sala afirma que la cancel·lació, consumació o compliment del préstec no suposa cap obstacle per a sol·licitar una posterior declaració judicial sobre la improcedència d’una clàusula abusiva doncs, a l’tractar-se d’una clàusula nul·la de ple dret, no queda afectada pel fet que el contracte s’hagi extingit en la seva totalitat ja que l’acció per reclamar la nul·litat de ple dret és imprescriptible.

Un cop declarada la clàusula nul·la de ple dret, procedeix instar la reclamació per les quantitats pagades en excés. Reclamació que segons l’Audiència no constitueix una acció independent, sinó la conseqüència de la declaració de nul·litat de la clàusula abusiva. D’aquesta manera, i segons el criteri de l’Audiència, no existeixen dues accions independents sinó una sola, sent la reclamació de quantitat la conseqüència immediata de la declaració de nul·litat. A resultes d’això, la imprescriptibilitat afecta també la reclamació de quantitat.

La sentència contravé la nota informativa publicada pel Ministeri de Consum, que mostrava el seu particular criteri interpretatiu sobre la prescripció de les clàusules abusives, afirmant que el termini per reclamar la devolució de les despeses derivades d’una clàusula declarada abusiva finalitzava transcorreguts 5 anys des que es va poder tenir coneixement de l’possible caràcter abusiu, fixant com a data última el 21 de gener de 2021, d’acord amb la publicació de la ja per tots coneguda STS 707/2015, en data 21 de gener del 2016.

Aquesta és una molt bona notícia, no només per als consumidors afectats per les clàusules abusives, sinó també per a tots aquells afectats per la falta de transparència en la contractació d’altres productes, com ara les targetes revolving.

¿ Te Ayudamos ?