TARGETES revolving: També nul·les per no superar els controls d’incorporació i transparència.

by | juny 10, 2021 | Sin categoría

Targetes revolving: interès remuneratori estipulat en contracte de 20,90% declarat nul per falta d’incorporació i transparència

No tan sols per usura, sinó per ni tan sols superar el control d’incorporació i transparència, pot declarar-se nul·la la clàusula relativa a l’interès remuneratori en contractes de targeta revolving. La conseqüència, la restitució pel concepte d’interessos que excedeixi de el capital prestat. Tinguem en compte que la modalitat revolving es diferencia de l’crèdit tradicional perquè el client paga a el mes següent a la modalitat triada, habitualment, un mínim o una quota fixa, a la qual s’apliquen els corresponents interessos.

En una recent Sentència de data 12 de maig de 2021, el Jutjat de Primera Instància núm. 54 Madrid, va declarar nul·la la clàusula relativa a l’interès remuneratori inserida en el contracte de targeta revolving «Barclaycard Blau», subscrita en el seu dia entre el consumidor i l’entitat Barclaycard, avui Wizink Bank. L’interès previst era d’una TAE anual de l’20,90%; en canvi, amb l’històric d’extractes consta que es va aplicar una TAE superior a l’estipulada en contracte, elevant aquesta fins al 26,90% anual.

Assenyala el Tribunal que l’interès remuneratori aplicable no apareix d’una manera clara en el contracte, al·ludint-se a ell d’una manera genèrica i ometent explicacions sobre el seu càlcul. La manera de presentació de les condicions generals de la targeta és un dels aspectes tinguts en compte. De fet, el particular mètode de càlcul de la quantitat disposada i quantitat deguda pel client en cada moment de la relació contractual no cobra rellevància en les esmentades condicions, resultant que a més, la clàusula que regula l’interès remuneratori, apareix en una mida de lletra inferior, i sense destacar, podent passar aquesta informació, fàcilment desapercebuda pel consumidor. És important assessorar-se per saber en quina forma ha pogut infringir la normativa l’entitat amb la qual es troba subscrit un contracte de targeta de crèdit o “revolving”.

¿ Te Ayudamos ?